VEDTÆGTER 2019
 

Ford P7’s vedtægter

 

§ 1 - Klubbens navn og hjemsted

1.1  Klubbens navn er Ford P7 Klub Danmark.

1.2  Klubbens hjemadresse er hos kassereren.

§ 2 - Klubbens formål

2.1 Bevarelse og udbredelse af kendskabet til bilerne (Ford P7 og alle M-modellerne)

§ 3 – Kontingent

3.1 Medlemskab er først gyldigt, når kontingent og indmeldingsgebyr er betalt.

3.2 Sidste rettidige indbetaling af kontingentet er d. 15. februar i det pågældende år

3.3 Har man ikke betalt kontingent d. 15. februar, er man udmeldt af klubben.

3.4 Efter kontingentindbetaling modtages klubeffekterne.

3.5 Udmelding skal ske til kassereren.

3.6 Betalt kontingent refunderes ikke.

§ 4 – Medlemmer

4.2 Besked om enhver optagelse af nye medlemmer, skal gives til kassereren.

4.3 Køb- og salgsannoncer er gratis for medlemmer.

4.4 Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12

§ 5 – Generalforsamling

5.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på det første træf.

5.2 Indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling sendes via klubbladet til medlemmerne min. 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.

5.3 Emner til generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5.4 Ved afstemninger på generalforsamlingen kan medlemmer, som har betalt kontingent senest 30 dage før generalforsamlingen stemme.

5.5 Fastsættelse af kontingent sker på generalforsamlingen.

5.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår således:

         Formand:                På valg i lige årstal

         Kasserer:                 På valg i ulige årstal

         Sekretær:                 På valg i ulige år

         Næstformand:         På valg i ulige år

         Bestyrelsesmedlem: På valg i lige år

5.7 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

5.8 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt.

5.9 Klubbens bestyrelse består af 5 personer.

5.10 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand (hvis denne ikke er direkte valgt på generalforsamlingen) og næstformand.

§ 6 – Stemmeret

6.1 Én stemme pr. betalt kontingent

6.2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

§ 7 - Opløsning af foreningen

7.1 Hvis klubben opløses, går klubbens midler til et godt formål bestemt på generalforsamlingen.

§ 8 - Vedtægtsændringer

8.1 Forslag fra medlemmer og bestyrelse om ændringer af vedtægter kan fremsættes på ordinær og ekstraordinær generalforsamling

8.2 Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 9 - Opløsning af klubben

9.1 Beslutning om opløsning af klubben skal godkendes efter samme regler som forslag til ændringer af vedtægter.

§ 10 - God opførsel

10.1 Medlemmer, der deltager i arrangementer arrangeret af Ford P7 klubben, skal optræde på en sådan måde at vedkommende ikke skader klubbens omdømme eller på anden måde bringer klubben i miskredit.

§ 11 - Eksklusion

Et medlem, der groft skader Ford P7 Klubbens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Det pågældende medlem har ret til at få en sådan ekskludering prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12 – Regler for træf

12.1 Træfudvalgene bestemmer selv hvor og hvornår træffene skal afholdes.

12.2 Der bliver givet et beløb på kr. 2.000,00 fra klubben.                                                                                                                                                    

12.3 På jubilæumstræf afgør bestyrelsen beløbets størrelse.

12.4 Hvis det er tredje træf, gives et tilskud på max 1.200,00 kr. til 4 pokaler

12.5 Træfudvalget står for afholdelse og pokaluddeling på sidste træf pr. år

12.6 De penge man tjener på auktion, lotteri eller på anden vis må bruges på de næstkommende træf i samme område.

12.7 Der skal laves et regnskab, som sendes til kassereren

§ 13 – Regler for pokaluddeling

13.1 Der uddeles 4 pokaler

13.2 En for førsteplads, en for andenplads og en for tredjeplads og en for publikumsfavorit på campingpladsen

13.3 Hver tilmeldt deltager får udleveret en stemmeseddel og på stemmesedlen skal man skrive 3 forskellige numre.

13.4 Man må ikke stemme på sin egen bil

13.5 Medlemmerne må gerne komme med flere biler

13.6 Medlemsnummeret skal være sat i forruden.

§14.1 Regler for persondataforordning fra EU

1”Ved et medlems udmeldelse eller sletning af medlemsregisteret, er klubben forpligtet til samtidig at slette alle medlemmets data, som klubben er i besiddelse af.”

§14,2

 

Når et nyt medlem melder sig ind, skal det klart fremgå under hvilke betingelser vedkommendes data benyttes. De data der er tale om, er navn, adresse, medlemsnummer og e-mailadresse - dersom vedkommende ønsker at opgive denne til offentliggørelse i klubblad eller medlemsliste. Alle øvrige oplysninger så som telefonnummer, oplysning om eventuelle køretøjer og andet vil kun være til internt brug i klubben - hvis man ønsker det. Altså ikke offentligt. Dette skal fremgå helt utvetydigt før indmeldelsen. For at være på den sikre side skal medlemmerne tilkendegive enten ved afkrydsning på indmeldelsesblanketten eller elektronisk, at de accepterer, at de afgivne oplysninger videregives til klubbens medlemmer.
Med offentligt menes at navn, adresse, medlemsnummer og evt. e-mailadresse (hvis man ønsker det)

Vi gemmer også vores klubblad ja måske i 30år der i fremgård jo også medlemslist

Vedtægter 2019

 

 

Tilbage